forkredit.com | www.sadowod.com | - | finntalk.com

ggops2

DOKUMENTY WYMAGANE DO WNIOSKU O POMOC FINANSOWĄ, DOŻYWIANIE DZIECI, SKIEROWANIE DO OTRZYMANIA POMOCY ŻYWNOŚCIOWEJ

 
 Dokumenty do pobrania poniżej:

pdfPodanie o pomoc

pdfOświadczenie o uczęszczaniu dziecka/dzieci do szkoły

pdfZaświadczenie od pracodawcy

pdfOświadczenie do pomocy społecznej

pdfOświadczenie o stanie majątkowym


HARMONOGRAM PRACY PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH GOPS W  SITNIE W ŚRODOWISKU WRAZ Z REJONAMI OPIEKUŃCZYMI

 

Pracownik socjalny  Poniedziałek 
Wtorek Środa  Czwartek 
Piątek Rejon opiekuńczy
Marta Bełz 700-1100 1100-1500 700-1100 1100-1500 1000-1400 Czołki, Horyszów Polski, Stabrów, Jarosławiec
Jerzy Lichota 1200-1600 700-1100 1100-1500 700-1100 1000-1400 Rozdoły, Kolonia Sitno, Janówka, Stanisławka, Kornelówka
Magdalena Wiater 1100-1500 1200-1500 800-1200 1100-1500 700-1100 Cześniki, Cześniki Kolonia, Boży Dar, Sitno, Karp, Horyszów Nowa kolonia, Horyszów Stara Kolonia, Wólka Horyszowska

 

Polityka senioralna EFS+

Polityka Senioralna Sitno

Drukuj

Trwa rekrutacja do projektu "Polityka Senioralna EFS+"

on wtorek, 05, grudzień 2023 10:25.

politykasenioralna lt

Polityka Senioralna EFS+”
projekt realizowany w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027


REKRUTACJA DO PROJEKTU „Polityka Senioralna EFS+”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sitnie  zaprasza  

• Seniorów, tj. osób w wieku 65 lat i więcej – w tym osób z niepełnosprawnościami oraz osób wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu  zamieszkałych na terenie gminy Sitno do uczestnictwa w projekcie pn. „Polityka Senioralna EFS+” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Działania 8.5 Usługi społeczne Priorytetu VIII Zwiększenie Spójności Społecznej Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027,  realizowanym w partnerstwie  z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Lublinie.

W ramach projektu oferujemy bezpłatne wsparcie dostosowane do zindywidualizowanych potrzeb uczestników tj.

1. Dla osób w wieku 65 lat i więcej  

- usługi rehabilitacyjne;
- usługi fizjoterapeutyczne;
- indywidualne poradnictwo psychologiczne;
- usługi opiekuńcze;
- asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością;
- usługi pielęgnacyjne (fryzjerskie)
- usługi sąsiedzkie;
- usługi wspomagające:
 • usługi tzw. złota rączka np. drobne naprawy domowe;
 • wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego;

Dobór usług zostanie poprzedzony określeniem poziomu pilności potrzeb uczestnika.

Okres realizacji usług:  styczeń 2024 – grudzień 2025

Aby wziąć udział w projekcie należy:|
 - zapoznać się z Regulaminem rekrutacji
- złożyć Formularz Rekrutacyjny wraz z załącznikami (oświadczenie, klauzula RODO)
osobiście w:
Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sitnie w godzinach pracy ośrodka tj:
poniedziałek 7.00-16.00
wtorek, środa, czwartek 7.00- 15.00
piąt
ek - 7.30 – 15.30
-   w Biurze projektu pok. 18,
-   u pracowników socjalnych Ośrodka, lub za pośrednictwem poczty na adres Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sitnie, Sitno 73, 22-424 Sitno.

Regulamin rekrutacji oraz Formularz  zgłoszeniowy do udziału w projekcie dostępne są poniżej lub na stronie internetowej www.gops-sitno.pl  w zakładce „Polityka Senioralna EFS+“ . W przypadku trudności w wypełnianiu dokumentacji rekrutacyjnej służymy pomocą: koordynator projektu tel. 84 611 26 02 , rejonowi pracownicy socjalni.

Osoby z poniższych grup:
a) osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności
b) osoby z niepełnosprawnością sprzężoną 
c) osoby z chorobami psychicznymi 
d) osoby z niepełnosprawnością intelektualną 
e) osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi (w rozumieniu zgodnym 
z Międzynarodową Statystyczną Kwalifikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD10) 
f)  osoby leżące 
g) osoby niesamodzielne 
h) osoby korzystające z programu Fundusze Europejskie Pomoc Żywnościowa (FEPŻ)
i)  osoby zamieszkujące samotnie
j)  osoby wykluczone komunikacyjnie.

otrzymają dodatkowe punkty za spełnione Kryterium. Punkty w poszczególnych kryteriach będą sumowane. Do projektu zakwalifikowane zostaną osoby z najwyższą łączną liczbą punktów. W przypadku otrzymania od kandydata tej samej liczby punktów kryterium dodatkowym będzie kolejność zgłoszeń. Na podstawie przedłożonych formularzy stworzona zostanie lista podstawowa oraz rezerwowa uczestników.

O wynikach rekrutacji kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

REKRUTACJA MA CHARAKTER OTWARTY – CIĄGŁY tj. do wyczerpania założonego limitu uczestników tj. 172 osób lub limitów dostępnych usług. 

ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik nr 1 Formularz zgłoszeniowy

pdfZałącznik nr 2 Klauzula RODO

pdfZałącznik nr 3 Deklaracja uczestnictwa

pdfRegulamin rekrutacji i uczestnictwa projketu Polityka Senioralne EFS+

 partner polityka sen

Partner Wiodący Województwo Lubelskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie ul. Diamentowa 2, 20-447 Lublin, tel. 81 5287650, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., www.rops.lubelskie.pl

Drukuj

13 LISTOPADA

on czwartek, 09, listopad 2023 12:12.

W DNIU 13 LISTOPADA 2023 R.

(poniedziałek)

GMINNY OŚRODEK POMOCY

SPOŁECZNEJ W SITNIE

BĘDZIE NIECZYNNY

(dzień wolny od pracy za 11 listopada).

Drukuj

ZIMA TUŻ, TUŻ!

on środa, 08, listopad 2023 11:43.

ZIMA TUŻ, TUŻ ……!!!

60cc08dd 04a2 690e d15b 077b78d61cae

        Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sitnie apelują o zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby osób niepełnosprawnych, samotnych starszych, niesamodzielnych, jak również osób bezdomnych, które nie mają najbliższej rodziny i które nie mogą również liczyć na pomoc sąsiedzką, którzy mogliby być narażeni na skutki niskich temperatur.

 

Jeśli wiedzą Państwo o osobach starszych mieszkających samotnie i potrzebujących pomocy prosimy o poinformowanie właściwych służb:

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sitnie, Sitno 73, 22-424 Sitno
telefon 84 611 26 02
2. Posterunek Policji w Skierbieszowie, ul. Rynek 1, 22-420 Skierbieszów
telefon 47 815 75 50,
Dzielnicowy gminy Sitno telefon komórkowy 734 402 505


Nie bądźmy obojętni na losy innych ludzi.
Wczesna i szybka reakcja może pomóc przetrwać zimę osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej.

Drukuj

"OPIEKA WYTCHNIENIOWA - EDYCJA 2024"

on poniedziałek, 06, listopad 2023 11:30.

logo pl orzel mrips 560x123

Informacja o ogłoszeniu dotyczącym naboru wniosków do Programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2024

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE PRZYSTĄPIENIA GMINY SITNO
DO REALIZACJI PROGRAMU
„OPIEKA WYTCHNIENIOWA – EDYCJA 2024”
Zadanie finansowane ze środków Państwowego Funduszu Celowego – Funduszu Solidarnościowego w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej

 

W związku z zamiarem przystąpieniem Gminy Sitno do realizacji kolejnej edycji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2024 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sitnie ogłasza nabór osób chętnych do udziału w Programie.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1) dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:

a)orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
b) orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.)

-poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie. Dzięki temu wsparciu, osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki nad osobą z niepełnosprawnością dysponować będą czasem, który mogą przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw życiowych. Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby z niepełnosprawnością w sytuacji, gdy członkowie rodzin lub opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Adresaci Programu

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad: 1) dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
a) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
b) orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
– którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej. Członkowie rodzin osób z niepełnosprawnościami i opiekunowie osób z niepełnosprawnościami, którzy uzyskali w ramach Programu usługi opieki wytchnieniowej, zwani są dalej „uczestnikami Programu”.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą z niepełnosprawnością, która wymaga stałej opieki w zakresie potrzeb życia codziennego.

Aktywność zawodowa, nie wyklucza członka rodziny lub opiekuna z możliwości uzyskania usługi opieki wytchnieniowej.

Na potrzeby realizacji Programu za członków rodziny osoby z niepełnosprawnością uznaje się wstępnych lub zstępnych, małżonka, rodzeństwo, teściów, zięcia, synową, macochę, ojczyma oraz osobę pozostającą we wspólnym pożyciu, a także osobę pozostającą w stosunku przysposobienia z osobą z niepełnosprawnością.

Na potrzeby realizacji Programu za opiekuna osoby z niepełnosprawnością uznaje się opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad osobą posiadającą orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad dzieckiem do ukończenia 16. roku życia posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności (w tym opiekuna sprawującego opiekę w ramach rodziny zastępczej i rodzinnego domu dziecka).

Osoby zainteresowane udziałem w Programie prosimy o kontakt z pracownikami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sitnie w godzinach pracy ośrodka.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 84 611 26 02:
Poniedziałek 7.00- 16.00
Wtorek 7.00-15.00
Środa 7.00-15.00
Czwartek 7.00-15.00
Piątek 7.00-14.00

Nabór do Programu potrwa do 14 listopada 2023 r.

Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem osoby do objęcia pomocą.

Program będzie realizowany od dnia 01 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

Drukuj

Warsztaty dla Seniorów

on czwartek, 02, listopad 2023 11:01.

Zaproszenie dla Seniorów 14112023

Biuletyn Informacji Publicznej

bip2

Zobacz Również

mrpips2

pup logo ramka

Dane kontaktowe

adres:
Sitno 73
22-424 Sitno

tel. (84)611-26-02
tel. (84)627-60-99
fax. (84)611-26-02

NIP: 922-17-61-156
REGON: 00-60-57-509

mapa2

Karta Dużej Rodziny

"Człowiek jest wiel­ki nie przez to,
co po­siada, lecz przez to, kim jest;
nie przez to, co ma, lecz przez to,
czym dzieli się z in­ny­mi."

~Jan Paweł II