forkredit.com | www.sadowod.com | - | finntalk.com

ggops2

Drukuj

Nowy okres świadczeniowy 2017/2018

on 31 lipiec 2017.

swiadczenia rodzInformacje w sprawie  przyjmowania wniosków  na nowy okres świadczeniowy  2017/2018 na świadczenie wychowawcze, świadczenia rodzinne oraz fundusz alimentacyjny.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sitnie informuje, że od 1 sierpnia 2017 roku w budynku Centrum Kultury w Sitnie piętro  I pokój nr 8 od poniedziałku do piątku  w godzinach 8ºº do 14ºº   będą przyjmowane  wnioski o ustalenie prawa do:

➔    świadczenia wychowawczego (500+) na nowy okres zasiłkowy trwający od 1.10.2017 roku do 30.09.2018 roku,
➔    zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego na nowy okres zasiłkowy trwający od 01.11.2017 roku do 31.10.2018 roku.
➔    specjalnego zasiłku opiekuńczego  na nowy okres zasiłkowy trwający od  01.11.2017 roku do 31.10.2018 roku.
➔    funduszu alimentacyjnego  na nowy okres zasiłkowy trwający od 01.10.2017 roku do 31.09.2018 roku.
Wnioski na ww. zaświadczenia będą przyjmowane tylko wypełnione prawidłowo i z kompletem dokumentów (wpisane nr PESEL wszystkich członków rodziny:dzieci do 25 roku życia i rodziców, daty urodzenia, adres i nazwę szkoły ponadgimnazjalnej oraz dokument z nr konta, na które będzie przelewane świadczenie)
Uprawnienia ustalane będą na podstawie dochodów  w oparciu o rok bazowy 2016 r.


Zmiany dochodowe po roku 2016 należy zgłaszać niezwłocznie i przedłożyć odpowiednio: umowę o: pracę, zlecenie, dzieło, oświadczenie o otwarciu lub wznowieniu działalności gospodarczej, po okresie zawieszenia w rozumieniu art.14a ust.1d ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, oświadczenie o uzyskaniu prawa do: stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust.1 ustawy- Prawo o szkolnictwie wyższym, zasiłku lub stypendium dla osób bezrobotnych, renty lub emerytury, renty rodzinnej lub renty socjalnej, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników, wraz z zaświadczeniem/oświadczeniem o wynagrodzeniu/dochodzie netto za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu.

Osoby, które chcą skorzystać z procedury utraty dochodu za rok 2016 lub 2017 do dnia złożenia wniosku, przedkładają: świadectwo pracy, umowę zlecenie oraz PIT11 lub inny dokument potwierdzający utratę dochodu za rok 2016  lub 2017 rok.

Ustalając prawo do świadczeń rodzinnych bierze się pod uwagę dochód z hektara przeliczeniowego. Corocznie ustalany jest przeciętny dochód z pracy w gospodarstwie rolnym z 1 ha przeliczeniowego. W przypadku ustalania dochodu z gospodarstwa rolnego przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w dniu od  25 września 2017 roku.

Terminy rozpatrywania wniosków oraz wypłacania świadczeń:
Świadczenie wychowawcze (500+), fundusz alimentacyjny:
•    złożone do 31 sierpnia ustalenie prawa i wypłata świadczeń nastąpi do 31 października,
•    złożone od 1 do 30 września ustalenie prawa i wypłata świadczeń nastąpi do 30 listopada,
•    złożone od 1 do 31 października ustalenie prawa i wypłata świadczeń nastąpi do 31 grudnia,
•    złożone od 1 do 30 listopada do ustalenie prawa i wypłata świadczeń nastąpi do 31 stycznia,
•    złożone od 1 do 31 grudnia ustalenie prawa i wypłata świadczeń nastąpi do 28 lutego.
Świadczenia rodzinne:
•    złożone do 31 sierpnia ustalenie prawa i wypłata świadczeń nastąpi do 30 listopada,
•     złożone od 1 września do 31 października ustalenie prawa i wypłata świadczeń nastąpi do 31 grudnia,
•    złożone od 1 listopada do 31 grudnia ustalenie prawa i wypłata świadczeń nastąpi do ostatniego dnia lutego następnego roku.


Osoby samotnie wychowujące dziecko
W nowym okresie zasiłkowym 2017/2018 świadczenie wychowawcze, zasiłek rodzinny oraz jednorazowa zapomoga nie będą przysługiwać osobie samotnie wychowującej dziecko, jeżeli nie zostało ustalone, na rzecz tego dziecka od drugiego rodzica, świadczenie alimentacyjne na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, chyba że:
- drugi z rodziców dziecka nie żyje,
- ojciec dziecka jest nieznany,
- powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone,
- sąd zobowiązał jedno z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka,
- dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach.

Osoba samotnie wychowująca dziecko, której prawo do w/w świadczeń uzależnione jest od ustalenia na rzecz tego dziecka od jego rodzica świadczenia alimentacyjnego na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, złoży wniosek o ustalenie prawa do świadczeń i nie dołączy do wniosku tytułu wykonawczego, podmiot realizujący świadczenia przyjmuje wniosek i wyznacza termin 3 miesięcy na jego dostarczenie. W przypadku dostarczenia tytułu wykonawczego w wyznaczonym terminie, świadczenia przysługują od miesiąca złożenia wniosku, jeżeli spełnione są pozostałe warunki uprawniające do świadczeń. Niezastosowanie się do wezwania skutkuje pozostawieniem wniosków bez rozpatrzenia.
  

Jednocześnie informujemy osoby pobierające świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny ( po ukończeniu 18 roku życia w przypadku pobierania funduszu dotyczy szkoły ponadgimnazjalnej oraz szkoły wyższej)  o konieczności przedłożenia do dnia 10.09.2017 roku oświadczenia o kontynuowaniu nauki w szkole ponadgimnazjalnej  w roku szkolny 2017/2018.

Biuletyn Informacji Publicznej

bip2

Zobacz Również

mrpips2

pup logo ramka

Dane kontaktowe

adres:
Sitno 73
22-424 Sitno

tel. (84)611-26-02
tel. (84)627-60-99
fax. (84)611-26-02

NIP: 922-17-61-156
REGON: 00-60-57-509

mapa2

Karta Dużej Rodziny

"Człowiek jest wiel­ki nie przez to,
co po­siada, lecz przez to, kim jest;
nie przez to, co ma, lecz przez to,
czym dzieli się z in­ny­mi."

~Jan Paweł II