Drukuj

"Opieka wytchnieniowa" - edycja 2022

on 03 luty 2022.

kantrium.com | MySuomi.com | HELSINKI | TourMANN.com

godloGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sitnie informuje o możliwości skorzystania z pomocy w ramach Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2022

 

Program jest finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Program "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2022 adresowany jest:

- do członków rodzin/opiekunów dzieci posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności,

- do członków rodzin/opiekunów osób niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne (I grupa z ZUS, KRUS).

 

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawują całodobową opiekę nad osoba niepełnosprawną.

Celem programu jest czasowe odciążenie członków rodzin/opiekunów osób z niepełnosprawnościami poprzez zapewnienie im czasu na odpoczynek i regenerację, wzmocnienie osobistego potencjału opiekunów osób z niepełnosprawnościami oraz ograniczenie wpływu obciążeń psychofizycznych związanych ze sprawowaniem opieki.

Każda osoba zakwalifikowana do programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2022 może otrzymać wsparcie w wymiarze do 240 godzin usługi wytchnieniowej na rok 2022.

Do programu w pierwszej kolejności rekrutowane będą osoby:

- posiadające niepełnosprawność sprzężoną/złożoną,

- wymagające wysokiego poziomu wsparcia,

- stale przebywające w domu, tj. nie korzystają z internatu, ośrodka wsparcia.

 

Udział w programie jest nieodpłatny.

Warunkiem przystąpienia do programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2022 jest złożenie:

- karty zgłoszeniowej,

- kopii aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności,

- ankiety kwalifikacyjnej do programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2022,

- karty pomiaru niezależności funkcjonowania wg zmodyfikowanych kryteriów oceny - Skali FIM.

Dokumenty należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sitnie, Sitno 73 od poniedziałku do piątku w  godzinach pracy Ośrodka.

Dodatkowe informacje można otrzymać telefonicznie tj. 84 611 26 02

Więcej informacji można znaleźć na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej:

https://www.gov.pl/web/uw-opolski/opieka-wytchnieniowa---edycja-2022