forkredit.com | www.sadowod.com | - | finntalk.com

ggops2

Drukuj

500 Swiadczenie Wychowawcze

500

Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2407) określa warunki nabywania praw do świadczenia wychowawczego oraz zasady przyznawania i wypłacania tego świadczenia, która została zmieniona ustawą z dnia 26 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa
w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 924)

Przyjmowanie wniosków oraz wydawanie druków o świadczenie wychowawcze w siedzibie: Centrum Kultury z Biblioteką w Sitnie, Sitno 72, I piętro, pokój nr 8

poniedziałek w godz. 700 -1600

wtorek-czwartek w godz. 700 – 1500

piatek w godz. 700 - 1400

kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 84 6276099

Ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz jego wypłata następuje odpowiednio na wniosek matki, ojca, opiekuna faktycznego dziecka, opiekuna prawnego dziecka albo dyrektora pomocy społecznej.

Świadczenie wychowawcze przysługuje:
- matce albo ojcu, jeżeli dziecko wspólne zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu matki lub ojca

- opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dziecko wspólne zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu opiekuna faktycznego

- opiekunowi prawnemu dziecka, albo

- dyrektorowi domu pomocy społecznej

Świadczenie wychowawcze przysługuje niezależnie od dochodów, w wysokości 500,00 zł miesięcznie na dziecko do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

W przypadku urodzenia dziecka albo ukończenia przez dziecko 18 roku życia kwotę świadczenia wychowawczego przysługującą za niepełny miesiąc ustala się, dzieląc kwotę tego świadczenia przez liczbę wszystkich dni kalendarzowych w tym miesiącu, a otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę dni kalendarzowych, za które to świadczenie przysługuje.

Prawo do świadczenia wychowawczego jest ustalane na okres trwające od 1 lipca 2019 roku do 31 maja 2021 r.

Wnioski skłąda się w urzędzie gminy lub miasta ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się
o świadczenie wychowawcze.

Wnioski można składać również drogą elektroniczną (poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS). W przypadku składania wniosków drogą elektroniczną obowiązują te same zasady jak przy wnioskach składanych w formie papierowej w urzędzie.

Prawo do świadczenia wychowawczego ustala się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami do końca okresu tzn. do 31 maja 2021 roku.

Wyjatkiem są rodzice, którzy mają aż 3 miesiące od dnia urodzenia dziecka na złożenie wniosku. Oczywiście świadczenie wychowawcze otrzymają z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka.

W przypadku wsytąpienia zmian mających wpływ na prawo do świadczenia wychowawczego osoba otrzymująca swiadczenie wychowawcze jest obowiązana do niezwłocznego powiadomienia o tym organu właściwego wypłacającego to świadczenie. (np. zmiana miejsca zamieszkania, wyjazdu członka rodziny poza granice Rzeczypospolitej Polskiej).

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:

1. Dziecko pozostaje w związku małżeńskim;

2. Dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;

3. Pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko;

4. Członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

 

Wnioski wraz z załącznikami dostępne poniżej:

SW-1 - Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego

SW-1Z - Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego

Więcej informacji na stronie: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 

Biuletyn Informacji Publicznej

bip2

Zobacz Również

mrpips2

pup logo ramka

Dane kontaktowe

adres:
Sitno 73
22-424 Sitno

tel/fax:(84)611-26-02
tel. (84)627-60-99

NIP: 922-17-61-156
REGON: 00-60-57-509

Numer konta bankowego:
25 9644 1046 2004 4600 1384 0003
79 9644 1046 2004 4600 1384 0001

mapa2

Karta Dużej Rodziny

"Człowiek jest wiel­ki nie przez to,
co po­siada, lecz przez to, kim jest;
nie przez to, co ma, lecz przez to,
czym dzieli się z in­ny­mi."

~Jan Paweł II