forkredit.com | www.sadowod.com | - | finntalk.com

ggops2

Drukuj

500 Swiadczenie Wychowawcze

500Od dnia 1 kwietnia 2016 wejdzie w życie ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz 195) oraz Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 214) w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze.

Przyjmowanie wniosków oraz wydawanie druków o świadczenie wychowawcze wraz z załącznikami będzie odbywać się w siedzibie:

Centrum Kultury z Biblioteką w Sitnie, Sitno 72 od poniedziałku do piątku w godz. 700 – 1500 na I piętrze w pokoju nr 8.

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500 zł NA DZIECKO.

Świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko, jeżeli dochód netto rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza:

 • 800 zł,
 • 1200 zł – jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne.

Świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci do 18 roku życia przysługuje bez kryterium dochodowego i konieczności dokumentowania sytuacji dochodowej.

Świadczenie wychowawcze przysługuje:

 • matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka
 • osobie samotnie wychowującej dziecko (oznacza to pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba, ze wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.

Pierwsze dziecko – oznacza to jedyne lub najstarsze dziecko w rodzinie w wieku do ukończenia 18 roku życia; w przypadku dzieci urodzonych tego samego dnia , miesiąca, roku, będących najstarszymi dziećmi w rodzinie w wieku do ukończenia 18 roku życia, pierwsze dziecko oznacza jedno z tych dzieci wskazane przez osobę.

Ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz jego wypłata następuje odpowiednio na wniosek matki, ojca, opiekuna faktycznego dziecka albo opiekuna prawnego dziecka. Wniosek składa się w urzędzie gminy ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie wychowawcze.

W przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na prawo do świadczenia wychowawczego osoba otrzymująca świadczenie wychowawcze jest obowiązana do niezwłocznego powiadomienia o tym organu właściwego wypłacającego to świadczenie.

Przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu nie stosuje się do dochcodu z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej i dochodu z tytułu wyrejestrowania lub rozpoczęcia pozarolniczej działalności gospodarczej, jeżeli członek rodziny lub dziecko pozostające pod opieką opiekuna prawnego utracili dochód z tych tytułów i w okresie 3 miesięcy, licząc od dnia utraty dochodu, uzyskali dochód u tego samego pracodawcy lub zleceniodawcy lub zamawiającego dzieło lub ponownie rozpoczęli pozarolniczą działalność gospodarczą.

Dochód utracony - oznacza to utratę dochodu spowodowaną:

 • uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego
 • utratą zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych
 • utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej
 • utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty,renty rodzinnej lub renty socjalnej,
 • wyrejestrowanie pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszenie jej wykonywania w rozumieniu art.14a ust.1d ustawy z dnia 2 lipca 2004r.o swobodzie działalności gospodarczej /Dz.U. Z 2015 r .poz.584,z późn.zm./
 • utratą zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej
 • utratą zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń lub utratą świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do świadczeń alimentacyjnych
 • utratą świadczenia rodzicielskiego
 • utratą zasiłku macierzyńskiego o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników
 • utratą stypendium doktoranckiego określonego w art.200 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.- Prawo o szkolnictwie wyższym/Dz. U.z 2012r..poz.572 z późn.zm./

Dochód uzyskany - oznacza to uzyskanie dochodu spowodowane:

 • zakończeniem urlopu wychowawczego
 • uzyskaniem zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych
 • uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej
 • uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej
 • rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowienie jej wykonywania po okresie zawieszenia w rozumieniu art.14a ust.1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej
 • uzyskaniem zasiłku chorobowego,świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego,przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej
 • uzyskaniem świadczenia rodzicielskiego
 • uzyskaniem zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników
 • uzyskaniem stypendium doktoranckiego określonego w art.200 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.- Prawo o szkolnictwie wyższym

   Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:

 •   dziecko pozostaje w związku małżeńskim
 •   dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej
 •   pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko
 •   członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny okres sa przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną - od dnia 1 lipca danego roku.

Wnioski wraz z załącznikami dostępne są w poniższej stronie:

pdf
https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/wzor-wniosku-o-swiadczenie-wychowawcze/

WIĘCEJ INFORMACJI NA STRONIE: http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/

Biuletyn Informacji Publicznej

bip2

Zobacz Również

mrpips2

pup logo ramka

Dane kontaktowe

adres:
Sitno 73
22-424 Sitno

tel/fax:(84)611-26-02
tel. (84)627-60-99

NIP: 922-17-61-156
REGON: 00-60-57-509

Numer konta bankowego:
25 9644 1046 2004 4600 1384 0003
79 9644 1046 2004 4600 1384 0001

mapa2

Karta Dużej Rodziny

"Człowiek jest wiel­ki nie przez to,
co po­siada, lecz przez to, kim jest;
nie przez to, co ma, lecz przez to,
czym dzieli się z in­ny­mi."

~Jan Paweł II