forkredit.com | www.sadowod.com | - | finntalk.com

ggops2

Drukuj

Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"

on środa, 16, październik 2019 12:04.

W dniu 3 października 2019 r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków w ramach Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2019-2020.
 
 Celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Osoby te będą miały możliwość skorzystania z pomocy asystenta m.in. przy wykonywaniu codziennych czynności, załatwieniu spraw urzędowych czy podejmowaniu aktywności społecznej. Program ma na celu również przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych poprzez umożliwienie im uczestnictwa w wydarzeniach społecznych, kulturalnych czy sportowych.
 
 Pierwsza edycja Programu będzie realizowana od 1 października 2019 r. do 31 grudnia 2020 r.
 
 O środki na realizację usług asystenta w ramach Programu mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego i powiatowego, które w ramach programu mogą otrzymać wsparcie finansowe do wysokości 100 proc. kosztów realizacji. Gminy/powiaty mają czas do 22 października na złożenie wniosków do wojewody (zał. 1 do Programu). Po tym terminie wojewoda sporządzi i przekaże wniosek na środki finansowe z Programu, wraz z listą rekomendowanych gmin/powiatów Ministrowi Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, który podejmie decyzję o dofinansowaniu. Wojewodowie mają na to czas do 5 listopada.
 
 Program finansowany jest ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Drukuj

Opieka wytchnieniowa

on wtorek, 23, kwiecień 2019 08:48.

logo2

Program "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2019

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sitnie realizuje Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019.

Program jest skierowany do członków rodzin lub opiekunów, którzy sprawują bezpośrednią opiekę nad:

• dzieckiem z niepełnosprawnością, posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności i mającym wskazania do: o konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji, o konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji

 • dorosłymi osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

Opieka wytchnieniowa może odciążyć opiekunów m.in. poprzez zapewnienie im wsparcia w wykonywaniu dodatkowych obowiązków lub zapewnienia zastępstwa, dzięki któremu opiekunowie zyskają czas dla siebie.

Usługi opieki wytchnieniowej będą realizowane w formie usług opiekuńczych w domach osób niepełnosprawnych. Są to usługi limitowane - limit wynosi 240 godzin na osobę do końca 2019 roku. Podopieczni uprawnieni do otrzymania opieki wytchnieniowej nie ponoszą żadnych kosztów za usługę w powyższych wymiarach.

Co zrobić, aby skorzystać z usługi opieki wytchnieniowej?

Aby ocenić zarówno stan dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności i powyższymi wskazaniami, jak i osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, lekarz specjalista musi wypełnić „Kartę oceny stanu pacjenta wg zmodyfikowanej skali Barthel” – zgodnie z symbolem przyczyny niepełnosprawności, która jest podana w orzeczeniu. Jeśli wynik tego badania wyniesie od 0-40 pkt., opieka wytchnieniowa w pierwszej kolejności powinna być przyznana opiekunowi dziecka lub osoby z niepełnosprawnością. W Polsce uzyskanie 40 pkt. lub mniej w skali Barthel oznacza zakwalifikowanie chorego do opieki długoterminowej; oznacza także, że chory wymaga stałej opieki.

Szczegółowe informacje na temat Programu można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sitnie, pok. nr 18 lub pod numerem telefonu 84 611 26 02.

WNIOSEK O PRZYZNANIE OPIEKI W FORMIE POMOCY WYTCHNIENIOWEJ

KARTA OCENY STANU PACJENTA

Drukuj

WAŻNE - Świadczenia Wychowawcze

on piątek, 05, lipiec 2019 08:48.

Rodzice, którzy mają przyznane do 30 wrzesnia 2019 r. świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dziecko, składają od 1 lipca 2019 r. jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci. Od 1 lipca zostanie im przyznane prawo do świadczenia na pierwsze dziecko (na które obecnie nie pobierają świadczenia wychowawczego), a od 1 października 2019 r. na pozostałe dzieci (na które świadczenia są już przyznane do końca września).

Drukuj

Świadczenia Wychowawcze

on piątek, 05, lipiec 2019 08:44.

Od dnia 1 lipca 2019 roku Program „Rodzina 500+”
na każde dziecko w rodzinie – niezależnie od dochodów.Zgodnie z podpisaną przez Prezydenta ustawą o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw od 1 lipca 2019 r. świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało na każde dziecko do 18-go roku życia, bez uwzględnienia kryterium dochodowego.

Zlikwidowany został wymóg ustalenia alimentów od drugiego rodzica w przypadku składania wniosku o świadczenie przez osobę samotnie wychowującą dziecko.
Kolejną zmianą jest wprowadzenie 3-miesięcznego terminu na złożenie wniosku
o świadczenie wychowawcze na nowo narodzone dziecko, wypłata tego świadczenia po złożeniu wniosku w w/w terminie będzie następować z wyrównaniem od dnia narodzin.
Ustawodawca zrezygnował z wydawania decyzji administracyjnej o przyznaniu prawa do świadczenia. Osoba, której przyznane zostanie świadczenie, otrzyma o tym informację przesłaną na adres poczty elektronicznej. Gdy adres poczty elektronicznej nie zostanie podany we wniosku, informację będzie można również odebrać osobiście.
Wnioski o przyznanie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać od 1 lipca 2019 r. w formie elektronicznej (za pośrednictwem bankowości elektronicznej, ministerialnego Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia oraz platformy usług elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – PUE ZUS) natomiast od 1 sierpnia br. osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sitnie.
Aby uzyskać prawo do świadczenia wychowawczego na dziecko, na które jeszcze nie otrzymuje się świadczenia, wniosek należy złożyć w okresie od 1 lipca do 30 września 2019r. – wtedy świadczenie zostanie przyznane z wyrównaniem od 1 lipca 2019r.

Jeśli wniosek zostanie złożony po 30 września 2019r. świadczenie zostanie przyznane od miesiąca złożenia wniosku.

Terminy wypłaty świadczeń - 500 złotych na dziecko
Złożenie wniosku w okresie lipiec – sierpień 2019r. oznacza, że świadczenie,
z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 października 2019 r.
Złożenie wniosku we wrześniu 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 30 listopada 2019 r.
Złożenie wniosku w październiku 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od października, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 grudnia 2019 r.
Złożenie wniosku w listopadzie 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od listopada, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 stycznia 2020 r.Złożenie wniosku w okresie od 1 grudnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od miesiąca złożenia wniosku, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 29 lutego 2020 r.

W przypadku rodziców, którzy mają obecnie przyznane świadczenie do końca września 2019r, w celu kontynuacji wypłaty świadczenia wychowawczego po 30 września bieżącego roku, wnioski również będzie można składać już od 1 lipca drogą elektroniczną, a od 1 sierpnia drogą tradycyjną.
Wniosek złożony do 31 sierpnia 2019r., to wypłata świadczenia do końca października 2019r. Wnioski złożone w kolejnych miesiącach – przyznanie świadczenia oraz jego wypłata nastąpi, co do zasady, w terminie do 3 miesięcy od daty złożenia wniosku.

Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego  
W przypadku przebywania rodzica lub opiekuna faktycznego dziecka w dniu przyznania świadczenia wychowawczego lub po tym dniu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w państwie, w którym mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, organ właściwy występuje do wojewody o ustalenie, czy w sprawie mają zastosowanie ww. przepisy. Po weryfikacji sprawy wojewoda ustala prawo do świadczenia wychowawczego lub przekazuje sprawę do organu właściwego.

Barbara Tor

Biuletyn Informacji Publicznej

bip2

Zobacz Również

mrpips2

pup logo ramka

Dane kontaktowe

adres:
Sitno 73
22-424 Sitno

tel. (84)611-26-02
tel. (84)627-60-99
fax. (84)611-26-02

NIP: 922-17-61-156
REGON: 00-60-57-509

mapa2

Karta Dużej Rodziny

"Człowiek jest wiel­ki nie przez to,
co po­siada, lecz przez to, kim jest;
nie przez to, co ma, lecz przez to,
czym dzieli się z in­ny­mi."

~Jan Paweł II