forkredit.com | www.sadowod.com | - | finntalk.com

ggops2

DOKUMENTY WYMAGANE DO WNIOSKU O POMOC FINANSOWĄ, DOŻYWIANIE DZIECI, SKIEROWANIE DO OTRZYMANIA POMOCY ŻYWNOŚCIOWEJ

 
 Dokumenty do pobrania poniżej:

pdfPodanie o pomoc

pdfOświadczenie o uczęszczaniu dziecka/dzieci do szkoły

pdfZaświadczenie od pracodawcy

pdfOświadczenie do pomocy społecznej

pdfOświadczenie o stanie majątkowym


HARMONOGRAM PRACY PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH GOPS W  SITNIE W ŚRODOWISKU WRAZ Z REJONAMI OPIEKUŃCZYMI

 

Pracownik socjalny  Poniedziałek 
Wtorek Środa  Czwartek 
Piątek Rejon opiekuńczy
Marta Bełz 700-1100 1100-1500 700-1100 1100-1500 1000-1400 Czołki, Horyszów Polski, Stabrów, Jarosławiec
Jerzy Lichota 1200-1600 700-1100 1100-1500 700-1100 1000-1400 Rozdoły, Kolonia Sitno, Janówka, Stanisławka, Kornelówka
Magdalena Wiater 1100-1500 1200-1500 800-1200 1100-1500 700-1100 Cześniki, Cześniki Kolonia, Boży Dar, Sitno, Karp, Horyszów Nowa kolonia, Horyszów Stara Kolonia, Wólka Horyszowska

 

Drukuj

DODATEK OSŁONOWY

on środa, 05, styczeń 2022 10:49.

DODATEK OSŁONOWY

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sitnie w 2022 roku będzie wypłacał dodatek osłonowy dla mieszkańców Gminy Sitno. Wnioski należy składać w pokoju nr 8 I piętro Centrum Kultury z Biblioteką w Sitnie.

Informacje udzielane są pod numerem tel. 84 6276099, 84 6112602.

Dodatek osłonowy stanowi kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności.

Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku osłonowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.
Gospodarstwu wieloosobowemu przysługuje jedno świadczenie dla całej rodziny.
W przypadku złożenia kilku wniosków przez różnych członków gospodarstwa zostanie rozpatrzony pierwszy złożony.

Zgodnie z zaproponowanymi przepisami będzie on przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają:

- 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym

- 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Wysokości dopłat w ramach dodatku osłonowego:

1. Jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400 przy założeniu, że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych,

2. Gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600 przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę

3. Gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę

4. Gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

WAŻNE !!!

W przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, świadczenie jest podwyższone i dopłata wynosi:

-500 zł w skali roku dla gospodarstw domowych jednoosobowych,
-750 zł w skali roku dla gospodarstw domowych,
-1062,50 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 4-5 osobowych,
-1437,50 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 6 osobowych.

Od 1 lipca 2021 roku każdy właściciel i zarządca budynku ma obowiązek zgłosić źródła ogrzewania i spalania paliw do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Deklarację można złożyć metodą tradycyjną w urzędzie lub wysłać pocztą a także online (https://zone.gunb.gov.pl/)

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Aby otrzymać dodatek osłonowy wniosek należy złożyć do 31 stycznia lub do 31 października 2022 roku. Jeżeli wniosek o dodatek osłonowy zostanie złożony do 31 stycznia 2022 r., to wypłata dodatku zostanie realizowana w 2022 r. w 2 równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia. Natomiast Ci, którzy nie złożą wniosku do końca stycznia, nadal będą mogli ubiegać się o wsparcie. Wówczas muszą złożyć wniosek do 31 października 2022 r. W tym przypadku wyplata 100% dodatku zostanie zrealizowana do 2 grudnia 2022 r.

Wniosek o przyznanie dodatku osłonowego może być złożony w formie pisemnej, bądź drogą elektroniczną. W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku osłonowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej, wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.

INFORMACJA O PRZYZNANIU ŚWIADCZENIA.

Przyznanie  dodatku osłonowego nie wymaga wydania decyzji. Informacja o przyznaniu dodatku osłonowego będzie przekazywana na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej. Odmowa przyznania dodatku osłonowego, uchylenie lub zmiana prawa do tego dodatku oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego dodatku osłonowego wymagają wydania decyzji.

Świadczenia po przyznanej informacji wypłacane będą na konto lub listę gotówkową
w Banku Spółdzielczym w Sitnie.

 

Poniżej znajduje się wniosek o wypłatę dodatku osłonowego do pobrania wraz z wskazówkami jak należy go uzupełnić:

Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego

Wskazówki jak wypełnić wniosek o wypłatę dodatku osłonowego

Drukuj

KOMUNIKAT

on poniedziałek, 03, styczeń 2022 12:14.

komunikat2021

 

Uprzejmie informujemy, że 7 stycznia 2022 r. (piątek)
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Sitnie będzie nieczynny
(w zamian za święto przypadające w dniu
1 stycznia 2022 r. sobota).

Drukuj

Rodziny wspierające

on wtorek, 28, grudzień 2021 09:40.

Rodziny wspierające     

         Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sitnie w związku z realizacją ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2020 poz. 821), poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny wspierającej w celu wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

Rodzina wspierająca, przy współpracy asystenta rodziny, pomaga rodzinie przeżywającej trudności w:
1) opiece i wychowaniu dziecka;

2) prowadzeniu gospodarstwa domowego;                                                                                         

3) kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych.

Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może być powierzone osobom z bezpośredniego otoczenia dziecka, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo. Rodzinę wspierającą ustanawia wójt właściwy ze względu na miejsce zamieszkania rodziny wspieranej po uzyskaniu pozytywnej opinii kierownika ośrodka pomocy społecznej wydanej na podstawie przeprowadzonego rodzinnego wywiadu środowiskowego (zgodnie z art. 30 ustawy). Zadaniem rodziny wspierającej nie jest wyręczanie, lecz aktywna pomoc w przezwyciężaniu trudnych sytuacji w rodzinach, czyli pomoc rodzicom, którzy mają trudności w opiece i wychowaniu dzieci, jak również w szeroko pojętym funkcjonowaniu w społeczeństwie. Współpraca z rodziną oparta jest o własne zasoby i umiejętności, posiadaną wiedzę z zakresu prawidłowego wychowywania dzieci i realizowane wzorce funkcjonowania rodziny. Jest to forma towarzyszenia rodzinie mającej trudności w opiece i wychowaniu dzieci i tworzenie dla niej siatki wsparcia społecznego. Pełnienie funkcji rodziny wspierającej jest bezpłatne, zgodnie z ustawą istnieje jedynie możliwość zwrotu poniesionych kosztów związanych z udzieleniem pomocy i spędzaniem czasu wolnego z rodziną.

Zapraszamy do współpracy wszystkie rodziny chętne do pomocy rodzinom przeżywającym trudności. Swoją kandydaturę prosimy o zgłaszanie do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sitnie w godz.: pon. 7-16,      wt – czw 7-15, pt. 7-14, nr telefonu: (84) 611 26 02.

Osoba do kontaktu: Aleksandra Wawrzyńska.

Drukuj

Życzenia

on środa, 15, grudzień 2021 09:39.

 Najpiękniejszych Świąt Bożego Narodzenia!

j

 

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia,
życzymy Wam mnóstwo zadowolenia,
wiele satysfakcji z podejmowanych wyzwań.
Niech magiczna moc wigilijnego wieczoru,
przyniesie Wam wytchnienie i radość.
Niech Nowy Rok obfituje w szczęście,
pomyślność, zdrowie i uśmiech.

 

                                                                                            Kierownik i Pracownicy

                                                                                           Gminnego Ośrodka Pomocy

                                                                                            Społecznej w Sitnie

Biuletyn Informacji Publicznej

bip2

Zobacz Również

mrpips2

pup logo ramka

Dane kontaktowe

adres:
Sitno 73
22-424 Sitno

tel. (84)611-26-02
tel. (84)627-60-99
fax. (84)611-26-02

NIP: 922-17-61-156
REGON: 00-60-57-509

mapa2

Karta Dużej Rodziny

"Człowiek jest wiel­ki nie przez to,
co po­siada, lecz przez to, kim jest;
nie przez to, co ma, lecz przez to,
czym dzieli się z in­ny­mi."

~Jan Paweł II