forkredit.com | www.sadowod.com | - | finntalk.com

ggops2

DOKUMENTY WYMAGANE DO WNIOSKU O POMOC FINANSOWĄ, DOŻYWIANIE DZIECI, SKIEROWANIE DO OTRZYMANIA POMOCY ŻYWNOŚCIOWEJ

 
 Dokumenty do pobrania poniżej:

pdfPodanie o pomoc

pdfOświadczenie o uczęszczaniu dziecka/dzieci do szkoły

pdfZaświadczenie od pracodawcy

pdfOświadczenie do pomocy społecznej

pdfOświadczenie o stanie majątkowym


HARMONOGRAM PRACY PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH GOPS W  SITNIE W ŚRODOWISKU WRAZ Z REJONAMI OPIEKUŃCZYMI

 

Pracownik socjalny  Poniedziałek 
Wtorek Środa  Czwartek 
Piątek Rejon opiekuńczy
Marta Bełz 700-1100 1100-1500 700-1100 1100-1500 1000-1400 Czołki, Horyszów Polski, Stabrów, Jarosławiec
Jerzy Lichota 1200-1600 700-1100 1100-1500 700-1100 1000-1400 Rozdoły, Kolonia Sitno, Janówka, Stanisławka, Kornelówka
Magdalena Wiater 1100-1500 1200-1500 800-1200 1100-1500 700-1100 Cześniki, Cześniki Kolonia, Boży Dar, Sitno, Karp, Horyszów Nowa kolonia, Horyszów Stara Kolonia, Wólka Horyszowska

 

Drukuj

Informacja

on wtorek, 01, czerwiec 2021 07:48.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sitnie

w dniu 4 czerwca 2021 r.

będzie nieczynny

 

Drukuj

„Opieka wytchnieniowa edycja 2021”

on piątek, 14, maj 2021 12:33.

owGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sitnie w ramach rządowego programu „Opieka wytchnieniowa edycja 2021” , finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego, przyjmuje zgłoszenia osób wnioskujących o udział w Programie.

Program skierowany jest do opiekunów pełnoletnich osób niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego. Celem Programu jest możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie świadczenia usługi opieki wytchnieniowej. Program ma zapewniać czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację.
Program będzie realizowany do 31 grudnia 2021 roku w formie świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego (limit 120 godzin) w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Należy pamiętać, że w godzinach realizacji usług opieki wytchnieniowej nie mogą być świadczone inne formy pomocy usługowej, w tym: usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 ze zm.), usługi finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego lub z innych źródeł.

Warunkiem skorzystania przez osobę z niepełnosprawnością lub jej opiekuna ze wsparcia jest złożenie:

1- Karty zgłoszeniowej
2- Karty oceny niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – Skali FIM, którą uzupełnia lekarz rodzinny/lekarz rehabilitacji medycznej/fizjoterapeuta/pielęgniarka
3- kopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności

Wnioski należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sitnie (w poniedziałki w godzinach od 7.00 – 16,00, w dniach wtorek -czwartek w godzinach od 7.00 -15,00, w piątek w godzinach od 7.00 – 14,00).
O zakwalifikowaniu do Programu decyduje kolejność zgłoszeń!

p.o. Kierownika GOPS
Alicja Szopa

Drukuj

Nabór kandydatów do świadczenia usług opieki wytchnieniowej

on piątek, 14, maj 2021 12:15.

ow

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sitnie informuje o naborze kandydatów do świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach realizowanego resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 finansowanego ze środków z Funduszu Solidarnościowego.

Wymagania niezbędne:
1) osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej/ pielęgniarka lub innym, zapewniającym realizację usługi opieki wytchnieniowej w zakresie adekwatnym do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej,
2) korzystanie z pełni praw publicznych,
3) posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na wykonywanie usług opieki nad osobą niepełnosprawną,
4) posiadanie nieposzlakowanej opinii,
5) osoby z przynajmniej średnim wykształceniem posiadające, co najmniej roczne udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy/ opieki osobom niepełnosprawnym,
6) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych.

Wymagania dodatkowe:
1) preferowane będą osoby z doświadczeniem zawodowym w sprawowaniu opieki nad osobami niepełnosprawnymi: tj. niepełnosprawnymi dziećmi lub niepełnosprawnymi osobami dorosłymi,
2) preferowane będą osoby posiadające wykształcenie pozwalające świadczyć wsparcie osobie niepełnosprawnej, tj. wykształcenie pielęgniarskie lub ukończony kurs opiekuna domowego, lub opiekuna osoby niepełnosprawnej, asystenta osoby niepełnosprawnej
3) dyspozycyjność,
4) umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną,
5) operatywność, umiejętność współpracy z osobami niepełnosprawnymi.
Podstawa zatrudnienia: umowa zlecenie, z przewidywaną liczbą godzin do wypracowania:
- 120 h/czas trwania umowy – 30,00 zł brutto za 1 h.

Obowiązki opiekuna:
Wykonywanie obowiązków związanych z opieką nad osobą niesamodzielną na czas nieobecności opiekuna faktycznego w tym:
1) udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych tj. m. in.:
• pomoc w spożywaniu posiłków lub karmienie, o ile wymaga tego stan zdrowia
• pomoc w ubieraniu,
• zmiana odzieży, bielizny osobistej,
• umożliwienie spędzania czasu na wózku;
2) wykonywanie podstawowych niezbędnych czynności pielęgnacyjnych i higienicznych tj. m. in.:
• zmiana pielucho-majtek, podkładów, o ile wymaga tego stan zdrowia
• pomoc w dotarciu do toalety,
• higiena po załatwieniu potrzeb fizjologicznych;
3) organizowanie czasu wolnego tj. m.in.:
• spacery,
• wspólne zabawy,
• czytanie książek,
• gry planszowe,
• zajęcia edukacyjne, zajęcia terapeutyczne

Wymagane dokumenty:
Osoby zainteresowane proszone są o składanie:
a) CV,
b) dokumenty poświadczające wykształcenie, ukończone kursy,
c) dokumenty poświadczające doświadczenie zawodowe,
d) oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

Karty można złożyć drogą mailową (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) lub osobiście w tutejszym ośrodku (w poniedziałki w godzinach od 7.00 – 16,00, w dniach wtorek -czwartek w godzinach od 7.00 -15,00, w piątek w godzinach od 7.00 – 14,00) do dnia 28 maja 2021 roku.

W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 84 611 26 02

p.o. Kierownika GOPS
Alicja Szopa

 

Drukuj

Ogłoszenie o naborze na Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej edycja 2021

on piątek, 14, maj 2021 11:33.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sitnie informuje, iż od czerwca 2021r  przystępuje do realizacji  Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.
W związku z tym zatrudni osoby na stanowisko Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej.
Warunki zatrudnienia – umowa zlecenie.
Liczba zaplanowanych godzin usług ogółem w 2021r – 630 tj. dla 4 uczestników Programu.
 Koszt jednej godziny świadczenia usług to 40 zł- brutto.

Usługi asystenta mogą świadczyć:

1) osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny,
2) osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu,
3) osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego.

Wymagania dodatkowe, związane ze stanowiskiem:
a) umiejętność dobrej organizacji czasu pracy,
b) predyspozycje osobowościowe do pracy z osobami niepełnosprawnymi,
c) komunikatywność,  w  tym  znajomość  alternatywnych  sposobów  porozumiewania  się z osobami niepełnosprawnymi,  
d) dyspozycyjność, asertywność, dyskrecja, empatia i umiejętność współpracy z ludźmi, sprawność fizyczna,
e) prawo jazdy kat. B

Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:
a) wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia
i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe);
b) zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
c) załatwianiu spraw urzędowych;
d) nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
e) korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
f) wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do lub z placówki oświatowej ).

W godzinach realizacji usług asystenta nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 ze zm.).
Szczegółowy zakres wykonywanych zadań na stanowisku oraz zasady realizacji zadania określa Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej” Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 dostępny w linku:
Program_Asystent_osobisty_osoby_niepełnosprawnej_-_edycja_2021

Wymagane dokumenty :
a/ CV i list motywacyjny,
b/ kwestionariusz osobowy,
c/ kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i zdobyte umiejętności,
d/ oświadczenie o niekaralności
e/ oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych

Do zgłoszenia dołącza się w oryginale lub kserokopiach dokumenty potwierdzające kwalifikacje kandydata.
Wszelkich informacji o zatrudnieniu można uzyskać telefonicznie pod nr 84 611 26 02 lub osobiście w godzinach pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Sitnie t. j. (w poniedziałki w godzinach od 7.00 – 16,00, w dniach wtorek -czwartek w godzinach od 7.00 -15,00, w piątek w godzinach od 7.00 – 14,00) do dnia 28 maja 2021 roku.
Dokumenty należy składać osobiście w siedzibie GOPS w Sitnie, w kopercie z dopiskiem: „dotyczy ogłoszenia o ofercie pracy na stanowisko - asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej” lub listownie na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sitnie, Sitno 73 , 22-424 Sitno w terminie od dnia ogłoszenia do dnia 28 maja 2021 r. do godziny 12.00. lub pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

p.o  Kierownika GOPS
Alicja Szopa

Biuletyn Informacji Publicznej

bip2

Zobacz Również

mrpips2

pup logo ramka

Dane kontaktowe

adres:
Sitno 73
22-424 Sitno

tel. (84)611-26-02
tel. (84)627-60-99
fax. (84)611-26-02

NIP: 922-17-61-156
REGON: 00-60-57-509

mapa2

Karta Dużej Rodziny

"Człowiek jest wiel­ki nie przez to,
co po­siada, lecz przez to, kim jest;
nie przez to, co ma, lecz przez to,
czym dzieli się z in­ny­mi."

~Jan Paweł II