forkredit.com | www.sadowod.com | - | finntalk.com

ggops2

Drukuj

INFORMACJA

on poniedziałek, 02, styczeń 2017 10:12.

centralizacja vat

W związku z Zarządzeniem nr 57/2016 Wójta Gminy Sitno z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zasad centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług VAT w Gminie Sitno i jej jednostkach budżetowych informuję, że od dnia 1 stycznia 2017r. faktury, rachunki i noty księgowe wystawiane na Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sitnie mają być wypisywane następująco:

          Nabywca:

          Gmina Sitno,                                                            
          Sitno 73, 22-424 Sitno
          NIP: 922-29-42-612

 

Odbiorca:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sitnie,
Sitno 73, 22-424 Sitno
NIP: 922-17-61-156

Dokumenty księgowe należy przedkładać jak dotychczas w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sitnie

Barbara Tor
Kierownik GOPS Sitno

Drukuj

Zapytanie ofertowe – specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zburzeniami psychicznymi

on czwartek, 08, grudzień 2016 17:16.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sitnie zaprasza do składania ofert na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania w 2017 r.

I. Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sitnie, Sitno 73,              

II. Informacje ogólne:
                                                                                                    

1. Zapytanie ofertowe nie przekracza równowartości 30.000,00 euro i zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych nie podlega jej przepisom. 
2. Ilekroć w zapytaniu ofertowym użyto zwrotu „Zamawiający”- należy przez to rozumieć Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sitnie.                                          
3. Ilekroć w zapytaniu ofertowym użyto zwrotu: „Wykonawca”- należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia , złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia.                                                                        
4. Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę, sporządzoną w języku polskim w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
5. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego.                                    
6. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty i złożeniem oferty.
7. Złożenie oferty niezgodnej z obowiązującym prawem lub zapytaniem ofertowym spowoduje odrzucenie oferty.
8. Zamawiający nie przyjmuje ofert częściowych.                                                      
9. Osoba uprawniona przez Zamawiającego do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest: Alicja Szopa, telefon 84 611 26 02.                                    

Drukuj

Informacja dotycząca dochodów nieopodatkowanych

on poniedziałek, 12, wrzesień 2016 07:55.

pitOsoby ubiegające się o świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy 2016/2017 zobowiązane są do wykazania kwoty otrzymanej na podstawie art. 27f ust. 8-10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dotyczy to osób wypełniających w rozliczeniu podatkowym w Urzędzie Skarbowym PIT UZ- 2014 r. (część uzupełniająca zeznania podatkowego PIT-36 i PIT-37 za 2014 r. -ulga na dzieci)). Jest to między innymi dochód nieopodatkowany otrzymany z Urzędu Skarbowego w 2015 r, który należy wpisać w zał. nr 4 świadczenia rodzinne i zał. nr 3 fundusz alimentacyjny.
Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
Art. 27 f, odliczenie od podatku kwoty na małoletnie dziecko:
Ust. 8. Jeżeli kwota przysługującego odliczenia na podstawie ust. 2, 3 i 4 jest wyższa od kwoty odliczonej z tytułu, o którym mowa w ust. 1, w zeznaniu, o którym mowa w art. 45 ust. 1, podatnikowi przysługuje kwota stanowiąca różnicę między kwotą przysługującego podatnikowi odliczenia a kwotą odliczoną w zeznaniu podatkowym.
Ust. 9. Kwota stanowiąca różnicę, o której mowa w ust. 8, nie może przekroczyć kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 i 2a, oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 27b ust. 1 i 2, podlegających odliczeniu, pomniejszonych o składki odliczone w zeznaniu, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 2, lub na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym.
Ust. 10. W przypadku odliczenia z tytułu, o którym mowa w ust. 1, przysługującego pozostającym przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim obojgu:
1) rodzicom,
2) opiekunom prawnym dziecka,
3) rodzicom zastępczym
– do ustalenia wysokości składek, o których mowa w ust. 9, przyjmuje się łączną kwotę ich składek.

    Ponadto informuję, iż zasiłek macierzyński, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników jest dochodem uzyskanym w związku z powyższym wnioskodawca jest obowiązany przedłożyć decyzję przyznającą ww. zasiłek.

Drukuj

I N F O R M A C J A

on piątek, 02, wrzesień 2016 09:19.

1005 big

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sitnie informuje rodziców pobierających świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego  o konieczności dostarczenia
do dnia 10 września 2016 r. aktualnego zaświadczenia ze szkoły ponadgimnazjalnej potwierdzającego pobieranie nauki w roku szkolnym 2016/2017 wystawione przez szkołę w dniach
1-10.IX.2016r.

Brak aktualnego zaświadczenia spowoduje wstrzymanie wypłaty świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego w miesiącu wrześniu 2016r.

    Wnioski w sprawie świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy 2016/2017 przyjmowane będą w następujących  terminach :
- od 1 września 2016 r. -wnioskodawcy nie posiadający gospodarstwa rolnego.    
- po 25 września 2016 r. -wnioskodawcy posiadający gospodarstwo rolne, w związku z ogłoszeniem Prezesa GUS o dochodach uzyskanych z gospodarstwa rolnego za 2015r..

Biuletyn Informacji Publicznej

bip2

Zobacz Również

mrpips2

pup logo ramka

Dane kontaktowe

adres:
Sitno 73
22-424 Sitno

tel. (84)611-26-02
tel. (84)627-60-99
fax. (84)611-26-02

NIP: 922-17-61-156
REGON: 00-60-57-509

mapa2

Karta Dużej Rodziny

"Człowiek jest wiel­ki nie przez to,
co po­siada, lecz przez to, kim jest;
nie przez to, co ma, lecz przez to,
czym dzieli się z in­ny­mi."

~Jan Paweł II