forkredit.com | www.sadowod.com | - | finntalk.com

ggops2

Drukuj

500+ Świadczenie Wychowawcze

Świadczenie wychowawcze dla rodzin, w których członek rodziny przebywa za granicą.

Wojewoda Lubelski skierował do tutejszego Organu pismo, w którym zwraca się z prośbą do rodzin, którzy składają wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego lub zasiłków rodzinnych do uzupełnienia i dołączenia do wniosku druku oświadczenia dla potrzeb ustalenia ustawodawstwa właściwego do wypłaty świadczeń wychowawczych i świadczeń rodzinnych.

Oświadczenie powinno zawierać m.in. szczegółowe dane dotyczące pobytu i zatrudnienia poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w tym nazwę państwa, okres wykonywania pracy (z dokładnością co do dnia), adres zamieszkania oraz wykonywania pracy, nazwę i adres pracodawcy lub samodzielnej działalności gospodarczej, zagraniczne numery identyfikacyjne podatkowe i ubezpieczenia. Ponadto niezbędne jest pozyskanie danych dotyczących drugiego rodzica/członka rodziny pozostającego na terytorium Polski – imię, nazwisko, numer PESEL, dane dotyczące statusu zawodowego w Polsce.

Ponadto wnioskodawca zobowiązany jest dołączyć do wniosku niżej wskazaną dokumentację:
1. Umowę o pracę z pracodawcą zagranicznym lub inny dokument urzędowy potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej poza granicami Polski,

2. Dokumentację potwierdzającą status zawodowy członka rodziny pozostającego w Polsce np. zaświadczenie pracodawcy, zaświadczenie z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego zakres ubezpieczenia, bądź oświadczenie w powyższym przedmiocie.

3. Zaświadczenie A1 wystawione przez ZUS lub równorzędną instytucję zagraniczną, informujące o podleganiu pod dane ustawodawstwo w zakresie zabezpieczenia społecznego w przypadku pracownika delegowanego oraz w sytuacji osoby prowadzącej działalność gospodarczą w Polsce i oddelegowującą się do pracy poza granice Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Decyzję instytucji zagranicznej ustalającej prawo do świadczeń rodzinnych (przyznająca lub odmowna) – o ile taka decyzja została wydana,

5. Zaświadczenie pracodawcy/instytucji podatkowej o uzyskanych dochodach zagranicznych.

Jednocześnie informuję, że w przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na prawo do świadczenia wychowawczego osoba otrzymująca świadczenie wychowawcze jest obowiązana do niezwłocznego powiadomienia o tym organu właściwego wypłacającego to świadczenie, a przede wszystkim wyjazdu lub powrotu za granicy.

 

pdfOświadczenie - koordynacja

 

 

Najważniejsze informacje o programie „Rodzina 500+”

Program „Rodzina 500+” to nieopodatkowane 500 zł miesięcznie na każde dziecko w wieku do
ukończenia 18 roku życia, bez względu na dochód rodziny. To nawet 6000 zł netto rocznego wsparcia
na każdą pociechę.

Świadczenie 500 zł to wsparcie długofalowe

Program „Rodzina 500+” to systemowe wsparcie polskich rodzin. Ze wsparcia mogą skorzystać rodzice
oraz opiekunowie prawni i opiekunowie faktyczni dzieci do 18. r.ż., a także dyrektorzy domów pomocy
społecznej w niektórych przypadkach.

Ważne! Dodatkowe wsparcie w wysokości 500 zł otrzymują także rodziny zastępcze i rodzinne
domy dziecka oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego na podstawie ustawy
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Takie samo wsparcie przysługuje także placówkom
opiekuńczo-wychowawczym typu socjalizacyjnego, interwencyjnego i specjalistyczno-terapeutycznego,regionalnym placówkom opiekuńczo-terapeutycznym oraz interwencyjnym ośrodkom preadopcyjnym.

„Rodzina 500+” a inne świadczenia

Świadczenie wychowawcze 500 zł nie jest liczone do dochodu przy ustalaniu prawa do innych świadczeń
m.in. z pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń rodzinnych.

Rodziny po rozwodzie
Jeśli rodzice są po rozwodzie – wniosek składa ten rodzic, z którym dziecko zamieszkuje. Jeśli rodzice
rozwiedzeni, w separacji lub żyjący w rozłączeniu sprawują opieką nad dzieckiem zgodnie np. z planem
wychowawczym w porównywalnych i powtarzających się okresach (na podstawie orzeczenia sądu ustanawiającego
tzw. opiekę naprzemienną) – oboje, mogą złożyć wniosek na dziecko nad którym sprawują
opiekę naprzemienną i w takim przypadku dostaną wsparcie na to dziecko w wysokości połowy nominalnej
miesięcznej wysokości świadczenia, tj. co do zasady 250 zł miesięcznie.

Jak otrzymać świadczenie?
Wystarczy złożyć wniosek przez internet lub w gminie. Świadczenie zostanie przekazane bezpośrednio
na konto wskazane przez rodzica lub gotówką – w inny sposób wypłaty przewidziany w danej gminie.

Kiedy wnioski?
Wnioski o świadczenie wychowawcze na najbliższy okres, trwający od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja
2022 r., można składać od 1 lutego online przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrips.gov.pl,
przez bankowość elektroniczną lub przez portal PUE ZUS, a od 1 kwietnia drogą tradycyjną (papierową), czyli osobiście w urzędzie lub za pośrednictwem poczty.

Jeśli osoba złoży wniosek o świadczenie wychowawcze na nowy okres w terminie do 30 kwietnia 2021 r.,
ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc
czerwiec nastąpi najpóźniej do 30 czerwca 2021r. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach,
ustalenie prawa oraz wypłata przyznanego świadczenia nastąpi w terminie 3 miesięcy od dnia
złożenia wniosku.

Tak przedstawiają się poszczególne, terminy składania i rozpatrywania wniosków na nowy okres
2021/2022 oraz wypłat świadczenia wychowawczego w zależności od miesiąca złożenia wniosku:

• Złożenie wniosku w okresie luty – kwiecień 2021 r. oznacza, że ustalenie i wypłata przyznanego
świadczenia za miesiąc czerwiec nastąpi najpóźniej do dnia 30 czerwca 2021 r.
• Złożenie wniosku w maju 2021 r. oznacza, że ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia,
z wyrównaniem od czerwca, nastąpi najpóźniej do dnia 31 lipca 2021 r.
• Złożenie wniosku w czerwcu 2021 r. oznacza, że ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia,
z wyrównaniem od czerwca, nastąpi najpóźniej do dnia 31 sierpnia 2021 r.
• Złożenie wniosku w lipcu 2021 r. oznacza, że ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia,
z wyrównaniem jedynie od lipca, nastąpi najpóźniej do dnia 30 września 2021 r.
• Złożenie wniosku w sierpniu 2021 r. oznacza, że ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia,
z wyrównaniem jedynie od sierpnia, nastąpi najpóźniej do dnia 31 października 2021 r.

Jeśli obecnie pobieram świadczenie wychowawcze, to muszę złożyć wniosek?
Tak. Rodzice, którzy mają obecnie przyznane do 31 maja 2021 roku świadczenie wychowawcze, jeżeli
chcą przez kolejny okres świadczeniowy kontynuować pobieranie świadczenia, muszą złożyć wniosek
o jego przyznanie.

Na jaki okres zostanie przyznane świadczenie wychowawcze?
Świadczenie wychowawcze zostanie przyznane na okres od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r.

Ubieganie się o świadczenie wychowawcze na nowonarodzone dziecko
W przypadku rodziców, którym urodziło się dziecko rodzice mają trzy miesiące od jego urodzenia na
złożenie wniosku o świadczenie wychowawcze. Świadczenie otrzymają z wyrównaniem od dnia narodzin
dziecka. Uwaga: należy mieć na uwadze, że w przypadku nowonarodzonych dzieci należy złożyć 2 wnioski:
jeden na aktualnie trwający okres świadczeniowy, który zakończy się 31 maja 2021 roku oraz drugi na
kolejny okres świadczeniowy, który rozpocznie się 1 czerwca 2021 roku.

Co w przypadku śmierci jednego z rodziców?
Zgodnie z przepisami ustawy możliwe jest przyznanie, z zachowaniem ciągłości, świadczenia wychowawczego
drugiemu z rodziców dziecka w przypadku śmierci rodzica, któremu świadczenie zostało
przyznane na dany okres lub który zmarł przed rozpatrzeniem złożonego wniosku.

Aby zachować ciągłość świadczenia rodzic, który został z dzieckiem, musi złożyć wniosek w terminie
trzech miesięcy od dnia śmierci drugiego rodzica.

Pytania i odpowiedzi na temat programu „Rodzina 500+”

Dla kogo?

Kto może otrzymać świadczenie wychowawcze?

Świadczenie wychowawcze przysługuje przede wszystkim matce lub ojcu dziecka, opiekunowi faktycznemu
dziecka (czyli osobie faktycznie opiekującej się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu
opiekuńczego o przysposobienie dziecka), opiekunowi prawnemu dziecka oraz – w określonych,
nielicznych przypadkach – dyrektorowi domu pomocy społecznej.
W związku z powyższym, świadczenie wychowawcze przysługuje np. babci dziecka tylko wtedy gdy jest
opiekunem prawnym i nie jest rodziną zastępczą.
Jeśli została ustanowiona rodziną zastępczą dla dziecka, to na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej przysługuje jej dodatek wychowawczy w wysokości świadczenia wychowawczego
– tj. także w wysokości 500 złotych miesięcznie.
Świadczenie wychowawcze przysługuje bez względu na to czy dziecko jest wychowywane w związku
małżeńskim, czy w związku nieformalnym, czy też przez osobę samotnie wychowującą dziecko.
Natomiast dyrektorowi domu pomocy społecznej świadczenie wychowawcze przysługuje na dziecko
umieszczone w domu pomocy społecznej, chyba że rodzice, opiekun faktyczny albo opiekun prawny
uczestniczą w opiece nad dzieckiem i spełniają warunki uprawniające do otrzymania świadczenia
wychowawczego. Oznacza to, że dyrektor domu pomocy społecznej nie otrzyma świadczenia wychowawczego
na dziecko umieszczone w domu pomocy społecznej jeżeli ww. inna osoba, w szczególności
rodzic dziecka, uczestniczy w opiece nad dzieckiem i sam spełnia warunki do otrzymania świadczenia
wychowawczego.

Na jaki czas będzie przysługiwało prawo do świadczenia?
Nowy okres świadczeniowy rozpoczyna się 1 czerwca 2021 r. i będzie trwał do 31 maja 2022 roku. Aby
otrzymać świadczenie wychowawcze z programu „Rodzina 500+” właśnie na ten nowy okres i tym
samym kontynuować pobieranie świadczenia należy złożyć w terminie nowy wniosek.

Wnioski o świadczenie wychowawcze będzie można składać od 1 lutego 2021 r. online przez stronę Ministerstwa
Rodziny empatia.mrpips.gov.pl, przez bankowość elektroniczną lub przez portal PUE ZUS,
a od 1 kwietnia 2021 r. drogą tradycyjną (papierową), czyli osobiście w urzędzie lub za pośrednictwem
poczty.

Wysokość świadczenia

Czy 500 zł to kwota netto czy brutto?

To kwota, od której nie są odprowadzane podatki. To kwota bezpośrednio dla rodziny.

Jak otrzymać świadczenie (składanie wniosku)

Wniosek o świadczenie wychowawcze można złożyć w gminie, listownie za pośrednictwem Poczty
Polskiej oraz przez internet. E-wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć za pomocą
portalu empatia.mrips.gov.pl, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej.

Status rodziny

Czy samotni rodzice również dostaną wsparcie z Programu?

O świadczenie wychowawcze może ubiegać się każda rodzina bez względu na stan cywilny rodziców.
Otrzymają je, po spełnieniu warunków ustawowych, zatem zarówno rodziny, w których rodzice
są w związku małżeńskim, rodzice pozostający w nieformalnych związkach, jak i osoby samotnie
wychowujące dziecko.

Jak zasiłek będzie wypłacany w przypadku rodziców, którzy się rozwodzą?
Świadczenie przysługuje temu z rodziców, który z dzieckiem zamieszkuje i na którego utrzymaniu dziecko.
W przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców
rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu sprawowaną w porównywalnych
i powtarzających się okresach, każdy z rodziców może złożyć wniosek na dziecko nad którym sprawują
opiekę naprzemienną i w takim przypadku zostanie przyznane mu świadczenie w wysokości połowy
nominalnej miesięcznej wysokości świadczenia, tj. co do zasady 250 zł miesięcznie.

Czy Program „Rodzina 500+” dotyczy także dzieci adoptowanych?
Tak, świadczenie przysługuje na takich samych zasadach jak w przypadku dzieci rodziców biologicznych.

Czy dzieciom, które znajdują się w tzw. pieczy zastępczej, 500 zł nie będzie przysługiwać?
Dla rodzin zastępczych kierowane jest odrębne wsparcie w oparciu o ustawę o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej. Dodatkowe wsparcie w wysokości 500 zł otrzymują więc także rodziny zastępcze,
rodzinne domy dziecka oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego na podstawie
ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Od 1 lipca 2019 r. dodatkowe wsparcie w wysokości 500 zł miesięcznie na dziecko otrzymują
również placówki opiekuńczo-wychowawcze typu socjalizacyjnego, interwencyjnego i specjalistyczno-
terapeutycznego, regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne oraz interwencyjne
ośrodki preadopcyjne.

Wydatkowanie świadczenia

Czy wydatkowanie środków będzie kontrolowane?

Szanujemy autonomię rodziny i wierzymy, że ona najlepiej wie, czego dziecku potrzeba. W nadzwyczajnych
sytuacjach mogą być zastosowane mechanizmy zapobiegające marnotrawieniu świadczeń
lub zapobiegania wydatkowaniu świadczenia niezgodnie z jego przeznaczeniem. Jest to takie samo
rozwiązanie jak obowiązujące od wielu lat w ustawie o świadczeniach rodzinnych.

W przypadku sygnałów o marnotrawieniu świadczenia, u rodziny może zostać przeprowadzony wywiad
środowiskowy, aby ustalić jak wygląda sytuacja w danej rodzinie. Pracownik organu wypłacającego
świadczenie 500 zł, na podstawie informacji od pracownika socjalnego, może zamienić gotówkę na
pomoc rzeczową ( np. na jedzenie, ubrania, lekarstwa itp.) lub w formie opłacania usług (np. opłata
za pobyt dziecka w żłobku, przedszkolu itp.).

Jakie będą konsekwencje uniemożliwienia wywiadu środowiskowego?

Sama próba jego przeprowadzenia nie musi się kończyć sukcesem, jeśli strona nie wpuści pracownika
socjalnego do domu. W takim wypadku może to skutkować odmową przyznania świadczenia
wychowawczego lub wstrzymaniem jego wypłaty.

Inne

Czy rodziny mieszkające za granicą będą mogły pobierać świadczenie?

Podstawowym warunkiem otrzymania świadczenia wychowawczego, zgodnie z zapisem art. 1 ustawy
o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, jest zamieszkiwanie Polsce. Świadczenie wychowawcze
nie przysługuje więc rodzicom, którzy nie zamieszkują w Polsce lecz za granicą i bez znaczenia pozostaje
np. fakt posiadania obywatelstwa polskiego, czy nawet posiadania formalnego meldunku w Polsce.
Gminne organy właściwe mogą weryfikować warunek zamieszkiwania w Polsce w zewnętrznych bazach
danych, np. w bazach danych ubezpieczenia zdrowotnego, a w przypadku wątpliwości co do spełnienia
warunku zamieszkiwania w Polsce, gminny organ właściwy będzie mógł wezwać rodzica ubiegającego
się lub otrzymującego świadczenie wychowawcze do osobistego stawiennictwa w celu potwierdzenia
zamieszkiwania w Polsce.

Czy praca rodzica za granicą powoduje brak prawa do świadczenia wychowawczego?

Jeśli osoba składająca wniosek lub członek jej rodziny przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej
– w państwie Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Szwajcarii, a wyjazd/
pobyt ten nie ma charakteru turystycznego, leczniczego lub nie jest związany z podjęciem przez dziecko
kształcenia poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, to gmina przekazuje wniosek wraz z dokumentami
wojewodzie w celu jego rozpatrzenia i ustalenia, czy nie mają zastosowania unijne przepisy o koordynacja
sytemu zabezpieczeń społecznych. Ma to na celu wyeliminowanie niedopuszczalnej w przepisach
unijnych sytuacji pobierania jednocześnie na te same dzieci podobnych świadczeń w dwóch lub większej liczbie państwach UE/ EOG/Szwajcarii oraz W. Brytanii (nie dotyczy wyjazdu do tego kraju po 31 grudnia 2020 r.).

 

Program „Rodzina 500+” w pigułce
1. Świadczenie wychowawcze otrzymują rodzice, opiekunowie prawni lub opiekunowie faktyczni dziecka.
2. Świadczenie przysługuje do ukończenia przez dziecko 18 lat.
3. Świadczenie na każde dziecko w wieku do ukończenia 18 r.ż. rodzice otrzymają niezależnie od dochodu.
4. 500 zł na każde dziecko niezależnie od dochodu otrzymują także rodziny zastępcze, rodzinne domy
dziecka oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego, placówki opiekuńczo-wychowawcze
typu socjalizacyjnego, interwencyjnego i specjalistyczno-terapeutycznego, regionalne
placówki opiekuńczo-terapeutyczne oraz interwencyjne ośrodki preadopcyjne.
5. Świadczenie wychowawcze wypłaca urząd miasta, gminy, ośrodek pomocy społecznej lub centra
do realizacji świadczeń socjalnych.
6. Nowy okres świadczeniowy trwa od 1 lutego 2021 r. do 31 maja 2022 r.
7. Wnioski o świadczenie wychowawcze na okres, trwający od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r.,
można składać od 1 lutego 2021 r. online przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrips.gov.pl,
przez bankowość elektroniczną lub przez portal PUE ZUS , a od 1 kwietnia 2021 r.drogą tradycyjną
(papierową), czyli osobiście w urzędzie lub za pośrednictwem poczty.
8. Wniosek o świadczenie można złożyć osobiście, wysłać Pocztą Polską lub wysłać przez internet.
9. Świadczenie będzie wypłacane w sposób dogodny dla rodziców, czyli przelewem na konto lub
gotówką.
10. Świadczenie wychowawcze nie jest wliczane do dochodu przy ustalaniu prawa do innych świadczeń,
m.in. z pomocy społecznej, rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego czy stypendiów dla uczniów i studentów.

 

ffffffjjpngffffffpng

Bez tytdułuBez ty3tułu

 

Wnioski wraz z załącznikami dostępne poniżej:

pdf

SW-1 Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego - okres zasiłkowy 2021/2022

pdf

SW-1 Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego - okres zasiłkowy 2019/2021

pdf

SW-1Z Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego

500

 

Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

(t.j. Dz. U. z 2019 wypłacania tego świadczenia, która została zmieniona ustawą z dnia 26 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa  r. poz. 2407) określa warunki nabywania praw do świadczenia wychowawczego oraz zasady przyznawania i w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 924)

 

Przyjmowanie wniosków oraz wydawanie druków o świadczenie wychowawcze w siedzibie: Centrum Kultury z Biblioteką w Sitnie, Sitno 72, I piętro, pokój nr 8

poniedziałek w godz. 700 -1600

wtorek-czwartek w godz. 700 – 1500

piatek w godz. 700 - 1400

kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 84 6276099

Ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz jego wypłata następuje odpowiednio na wniosek matki, ojca, opiekuna faktycznego dziecka, opiekuna prawnego dziecka albo dyrektora pomocy społecznej.

Świadczenie wychowawcze przysługuje:
- matce albo ojcu, jeżeli dziecko wspólne zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu matki lub ojca

- opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dziecko wspólne zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu opiekuna faktycznego

- opiekunowi prawnemu dziecka, albo

- dyrektorowi domu pomocy społecznej

Świadczenie wychowawcze przysługuje niezależnie od dochodów, w wysokości 500,00 zł miesięcznie na dziecko do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

W przypadku urodzenia dziecka albo ukończenia przez dziecko 18 roku życia kwotę świadczenia wychowawczego przysługującą za niepełny miesiąc ustala się, dzieląc kwotę tego świadczenia przez liczbę wszystkich dni kalendarzowych w tym miesiącu, a otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę dni kalendarzowych, za które to świadczenie przysługuje.

Prawo do świadczenia wychowawczego jest ustalane na okres trwające od 1 lipca 2019 roku do 31 maja 2021 r.

Wnioski skłąda się w urzędzie gminy lub miasta ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się
o świadczenie wychowawcze.

Wnioski można składać również drogą elektroniczną (poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS). W przypadku składania wniosków drogą elektroniczną obowiązują te same zasady jak przy wnioskach składanych w formie papierowej w urzędzie.

Prawo do świadczenia wychowawczego ustala się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami do końca okresu tzn. do 31 maja 2021 roku.

Wyjatkiem są rodzice, którzy mają aż 3 miesiące od dnia urodzenia dziecka na złożenie wniosku. Oczywiście świadczenie wychowawcze otrzymają z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka.

W przypadku wsytąpienia zmian mających wpływ na prawo do świadczenia wychowawczego osoba otrzymująca swiadczenie wychowawcze jest obowiązana do niezwłocznego powiadomienia o tym organu właściwego wypłacającego to świadczenie. (np. zmiana miejsca zamieszkania, wyjazdu członka rodziny poza granice Rzeczypospolitej Polskiej).

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:

1. Dziecko pozostaje w związku małżeńskim;

2. Dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;

3. Pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko;

4. Członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

 

Więcej informacji na stronie: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej

bip2

Zobacz Również

mrpips2

pup logo ramka

Dane kontaktowe

adres:
Sitno 73
22-424 Sitno

tel. (84)611-26-02
tel. (84)627-60-99
fax. (84)611-26-02

NIP: 922-17-61-156
REGON: 00-60-57-509

mapa2

Karta Dużej Rodziny

"Człowiek jest wiel­ki nie przez to,
co po­siada, lecz przez to, kim jest;
nie przez to, co ma, lecz przez to,
czym dzieli się z in­ny­mi."

~Jan Paweł II