forkredit.com | www.sadowod.com | - | finntalk.com

ggops2

DOKUMENTY WYMAGANE DO WNIOSKU O POMOC FINANSOWĄ, DOŻYWIANIE DZIECI, SKIEROWANIE DO OTRZYMANIA POMOCY ŻYWNOŚCIOWEJ

 
 Dokumenty do pobrania poniżej:

pdfPodanie o pomoc

pdfOświadczenie o uczęszczaniu dziecka/dzieci do szkoły

pdfZaświadczenie od pracodawcy

pdfOświadczenie do pomocy społecznej

pdfOświadczenie o stanie majątkowym


HARMONOGRAM PRACY PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH GOPS W  SITNIE W ŚRODOWISKU WRAZ Z REJONAMI OPIEKUŃCZYMI

 

Pracownik socjalny  Poniedziałek 
Wtorek Środa  Czwartek 
Piątek Rejon opiekuńczy
Marta Bełz 700-1100 1100-1500 700-1100 1100-1500 1000-1400 Czołki, Horyszów Polski, Stabrów, Jarosławiec
Jerzy Lichota 1200-1600 700-1100 1100-1500 700-1100 1000-1400 Rozdoły, Kolonia Sitno, Janówka, Stanisławka, Kornelówka
Magdalena Wiater 1100-1500 1200-1500 800-1200 1100-1500 700-1100 Cześniki, Cześniki Kolonia, Boży Dar, Sitno, Karp, Horyszów Nowa kolonia, Horyszów Stara Kolonia, Wólka Horyszowska

 

Polityka senioralna EFS+

Polityka Senioralna Sitno

Drukuj

"OPIEKA WYTCHNIENIOWA - EDYCJA 2024"

on poniedziałek, 06, listopad 2023 11:30.

logo pl orzel mrips 560x123

Informacja o ogłoszeniu dotyczącym naboru wniosków do Programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2024

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE PRZYSTĄPIENIA GMINY SITNO
DO REALIZACJI PROGRAMU
„OPIEKA WYTCHNIENIOWA – EDYCJA 2024”
Zadanie finansowane ze środków Państwowego Funduszu Celowego – Funduszu Solidarnościowego w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej

 

W związku z zamiarem przystąpieniem Gminy Sitno do realizacji kolejnej edycji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2024 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sitnie ogłasza nabór osób chętnych do udziału w Programie.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1) dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:

a)orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
b) orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.)

-poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie. Dzięki temu wsparciu, osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki nad osobą z niepełnosprawnością dysponować będą czasem, który mogą przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw życiowych. Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby z niepełnosprawnością w sytuacji, gdy członkowie rodzin lub opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Adresaci Programu

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad: 1) dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
a) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
b) orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
– którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej. Członkowie rodzin osób z niepełnosprawnościami i opiekunowie osób z niepełnosprawnościami, którzy uzyskali w ramach Programu usługi opieki wytchnieniowej, zwani są dalej „uczestnikami Programu”.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą z niepełnosprawnością, która wymaga stałej opieki w zakresie potrzeb życia codziennego.

Aktywność zawodowa, nie wyklucza członka rodziny lub opiekuna z możliwości uzyskania usługi opieki wytchnieniowej.

Na potrzeby realizacji Programu za członków rodziny osoby z niepełnosprawnością uznaje się wstępnych lub zstępnych, małżonka, rodzeństwo, teściów, zięcia, synową, macochę, ojczyma oraz osobę pozostającą we wspólnym pożyciu, a także osobę pozostającą w stosunku przysposobienia z osobą z niepełnosprawnością.

Na potrzeby realizacji Programu za opiekuna osoby z niepełnosprawnością uznaje się opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad osobą posiadającą orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad dzieckiem do ukończenia 16. roku życia posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności (w tym opiekuna sprawującego opiekę w ramach rodziny zastępczej i rodzinnego domu dziecka).

Osoby zainteresowane udziałem w Programie prosimy o kontakt z pracownikami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sitnie w godzinach pracy ośrodka.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 84 611 26 02:
Poniedziałek 7.00- 16.00
Wtorek 7.00-15.00
Środa 7.00-15.00
Czwartek 7.00-15.00
Piątek 7.00-14.00

Nabór do Programu potrwa do 14 listopada 2023 r.

Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem osoby do objęcia pomocą.

Program będzie realizowany od dnia 01 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

Drukuj

Warsztaty dla Seniorów

on czwartek, 02, listopad 2023 11:01.

Zaproszenie dla Seniorów 14112023

Drukuj

Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (FEPŻ)

on piątek, 13, październik 2023 09:24.

EFS

oz

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sitnie informuje, że od 06 listopada 2023 r. będą wydawane skierowania osobom uprawnionym do pomocy w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (FEPŻ) współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus – Podprogram 2023.

Do pomocy żywnościowej uprawnione są osoby, których dochód nie przekracza 235% kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej tj. dla osoby samotnie gospodarującej jest to kwota 1 823,60 zł i dla osoby w rodzinie 1 410,00 zł oraz spełnienie przynajmniej jednej z przesłanek, o której mowa w art. 7 ustawy o pomocy społecznej.

Żywność będzie wydawana przez Polski Komitet Pomocy Społecznej w Zamościu ul. Karola Namysłowskiego 2, 22-400 Zamość. Jednocześnie informujemy, że ilość i termin wydawanej żywności uzależniona jest od dostaw w Polskim Komitecie Pomocy Społecznej w Zamościu. Planowany czas realizacji ww. Programu: styczeń - grudzień 2024 r.

Osoby, które są zainteresowane otrzymywaniem żywności zobowiązane są do kontaktu z pracownikami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej pod adresem: Sitno 73, 22-424 Sitno w godzinach pracy jednostki tj.poniedziałki 7-16, od wtorku do czwartku 7-15, piątki 7-14 bądź pod nr telefonu: 84 6112602. Warunkiem otrzymania skierowania jest wypełnienie oświadczenia kwalifikującego do otrzymywania powyższej pomocy w celu ustalenia sytuacji dochodowej i majątkowej osoby ubiegającej się o ww. pomoc.

Szczegółowe informacje dotyczące Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2021-2027 Podprogram 2023 można uzyskać na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem:https://www.gov.pl/web/rodzina/fundusze-europejskie-na-pomoc-zywnosciowa-2021-2027 lub https://www.fepz.gov.pl

Drukuj

„ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ – EDYCJA 2024”

on czwartek, 24, sierpień 2023 12:45.

asystentosobisty2024

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE PRZYSTĄPIENIA GMINY SITNO

DO REALIZACJI PROGRAMU

„ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ – EDYCJA 2024”

Zadanie finansowane ze środków Państwowego Funduszu Celowego – Funduszu Solidarnościowego w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej
„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” –


W związku z zamiarem przystąpieniem Gminy Sitno do realizacji kolejnej edycji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2024 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sitnie ogłasza nabór osób chętnych do udziału w Programie.

Cele i adresaci Programu

1. Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym. Usługi asystenckie mogą uzupełniać usługi opiekuńcze, nie mogą ich jednak zastępować.

2. Adresatami Programu są:

1) dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

2) osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:

a) o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
b) o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
c) traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

3. Cele szczegółowe Programu są następujące:

1) zrealizowanie usług asystencji osobistej dla nie mniej niż 15 000 osób z niepełnosprawnościami;
2) osoby wymagające wysokiego poziomu wsparcia tj.:

a) osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,
b) dzieci do ukończenia 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
c) traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
d) osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi
- będą stanowiły minimum 70% uczestników Programu.

Osoby zainteresowane udziałem w Programie prosimy o kontakt z pracownikami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sitnie w godzinach pracy ośrodka.

Drukuj

STOP WŁAMANIOM DO DOMÓW

on poniedziałek, 07, sierpień 2023 12:00.

NA STRONE2

Biuletyn Informacji Publicznej

bip2

Zobacz Również

mrpips2

pup logo ramka

Dane kontaktowe

adres:
Sitno 73
22-424 Sitno

tel. (84)611-26-02
tel. (84)627-60-99
fax. (84)611-26-02

NIP: 922-17-61-156
REGON: 00-60-57-509

mapa2

Karta Dużej Rodziny

"Człowiek jest wiel­ki nie przez to,
co po­siada, lecz przez to, kim jest;
nie przez to, co ma, lecz przez to,
czym dzieli się z in­ny­mi."

~Jan Paweł II