forkredit.com | www.sadowod.com | - | finntalk.com

ggops2

DOKUMENTY WYMAGANE DO WNIOSKU O POMOC FINANSOWĄ, DOŻYWIANIE DZIECI, SKIEROWANIE DO OTRZYMANIA POMOCY ŻYWNOŚCIOWEJ

 
 Dokumenty do pobrania poniżej:

pdfPodanie o pomoc

pdfOświadczenie o uczęszczaniu dziecka/dzieci do szkoły

pdfZaświadczenie od pracodawcy

pdfOświadczenie do pomocy społecznej

pdfOświadczenie o stanie majątkowym


HARMONOGRAM PRACY PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH GOPS W  SITNIE W ŚRODOWISKU WRAZ Z REJONAMI OPIEKUŃCZYMI

 

Pracownik socjalny  Poniedziałek 
Wtorek Środa  Czwartek 
Piątek Rejon opiekuńczy
Marta Bełz 700-1100 1100-1500 700-1100 1100-1500 1000-1400 Czołki, Horyszów Polski, Stabrów, Jarosławiec
Jerzy Lichota 1200-1600 700-1100 1100-1500 700-1100 1000-1400 Rozdoły, Kolonia Sitno, Janówka, Stanisławka, Kornelówka
Magdalena Wiater 1100-1500 1200-1500 800-1200 1100-1500 700-1100 Cześniki, Cześniki Kolonia, Boży Dar, Sitno, Karp, Horyszów Nowa kolonia, Horyszów Stara Kolonia, Wólka Horyszowska

 

Polityka senioralna EFS+

Polityka Senioralna Sitno

Drukuj

Nabór wniosków do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2023

on poniedziałek, 30, styczeń 2023 10:17.

logo pl orzel mrips

 

 Wartość otrzymanego dofinansowania: 284.896,20 zł

Całkowita wartość zadania: 284.896,20 zł

W związku z przystąpieniem Gminę Sitno do realizacji kolejnej edycji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sitnie ogłasza nabór osób chętnych do udziału w Programie.

Usługi asystenta jako forma ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych mają na celu ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osoby niepełnosprawnej do podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania prawa do niezależnego życia.

Program AOON skierowany jest do :

 • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
 • osób posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne.
Drukuj

Nabór uczestników do Programu Opieka wytchnieniowa- edycja 2023

on poniedziałek, 30, styczeń 2023 09:56.

logo pl orzel mrips

Gmina Sitno ogłasza nabór osób do objęcia wsparciem w ramach resortowego Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego. Zgłoszenia osób wnioskujących o udział w Programie przyjmuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sitnie

Wartość otrzymanego dofinansowania: 37.699,20 zł

Całkowita wartość zadania: 37.699,20 zł

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 • dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
 • osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usług opieki wytchnieniowej.

W ramach realizacji Programu opieka wytchnieniową w formie pobytu dziennego realizowaną w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej planuje się objęcie wsparciem 4 osoby.

Drukuj

Dyżury psychologa w 2023 r.

on sobota, 28, styczeń 2023 16:49.

psycholog

Dyżury psychologa w 2023 r.
w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym
w Sitnie

Pani Ewa Więckowska -  psycholog, specjalista terapii uzależnień.
tel. 695 025 065

pełni dyżury w godzinach: 13 – 15
Centrum Kultury z Biblioteką w Sitnie, pokój Nr 6 I piętro
w dniach:

 

 styczeń
 luty
marzec
kwiecień
maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień

10.01
24.01

07.02
21.02

07.03
21.03
04.04
18.04
09.05
23.05
06.06
20.06
04.07
18.07
22.08
29.08
12.09
26.09
10.10
24.10
07.11
21.11
05.12
19.12
Drukuj

Pomoc Żywnościowa - PODPROGRAM 2021 PLUS

on środa, 25, styczeń 2023 17:24.

pomoc zywnosciowalOKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI:  luty 2023 - sierpień 2023

Pomoc żywnościowa dystrybuowana jest przez Polski Komitet Pomocy Społecznej w Zamościu,
ul. Namysłowskiego 2, 22-400 Zamość, tel. 84 639 44 60.

KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI I SPOSÓB KWALIFIKACJI:

Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się  w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej  i których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego tj. 1.707,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1.320,00 zł dla osoby w rodzinie wsparcie.

Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych bezpłatnie.

Osoby zainteresowane i spełniające powyższe kryteria zapraszamy po odbiór skierowań do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sitnie, Sitno 73,  22-424 Sitno w godzinach pracy ośrodka.

Drukuj

Dodatek gazowy dla gospodarstw domowych w 2023 roku

on czwartek, 12, styczeń 2023 08:33.

dodatek gazowyDodatek gazowy dla gospodarstw domowych w 2023 roku

O refundację VAT można się ubiegać przez cały rok 2023. Do wniosku konieczne będzie dołączenie faktury, która dokumentuje dostarczanie paliw gazowych do odbiorcy (gospodarstwa domowego) oraz dowód zapłaty.

Ustawa zakłada wprowadzenie w 2023 r. mechanizmu polegającego na;

 • utrzymaniu cen gazu w 2023 na poziomie 200,17 zł/MWh, czyli ceny obowiązującej w 2022 r.
 • utrzymaniu cen dystrybucji gazu
 • rekompensatach dla przedsiębiorstw energetycznych w związku z poniesionymi kosztami
 • refundacji poniesionych kosztów podatku VAT za gaz.

Najbardziej wrażliwym odbiorcom paliw gazowych, zużywającym paliwa gazowe do celów grzewczych, przysługiwać będzie refundacja poniesionych kosztów podatku od towarów i usług (VAT). Zwrot pobranego podatku VAT dotyczyć będzie osób, które ogrzewają mieszkanie gazem i spełniają kryterium dochodowe. Podatek VAT na gaz od stycznia powrócił do poprzedniej stawki i wynosi 23 %. W roku 2022 r . wynosił 0 %.

Komu przysługuje refundacja podatku VAT:

 • gospodarstwu domowemu, które jako główne źródło ogrzewania wykorzystuje kocioł na paliwa gazowe,
 • źródło ogrzewania zostało wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków CEEB
 • przeciętne miesięczne dochody, w przypadku gospodarstwa jednoosobowego, nie przekraczają 2100 zł, lub 1500 zł na osobę w przypadku gospodarstwa wieloosobowego.

W przypadku wniosków złożonych od 1 stycznia do 31 lipca 2023 r. obowiązuje dochód z 2021 r.
W przypadku wniosków złożonych od 1 sierpnia do 31 grudnia 2023 r. dochód z 2022 r. Dochody weryfikowane są jednorazowo, podczas złożenia 1-wszego wniosku o refundację.

Dodatek gazowy przysługuje osobie samotnie gospodarującej, której miesięczny dochód nie przekracza kwoty 2100 zł, lub osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym ta wysokość nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.

Wniosek o refundację VAT można składać do dnia 24 lutego 2024 r. w dowolnym momencie po otrzymaniu faktury VAT, po 29 lutego 2024 r w ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie gazu, która jest przedmiotem wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej

bip2

Zobacz Również

mrpips2

pup logo ramka

Dane kontaktowe

adres:
Sitno 73
22-424 Sitno

tel. (84)611-26-02
tel. (84)627-60-99
fax. (84)611-26-02

NIP: 922-17-61-156
REGON: 00-60-57-509

mapa2

Karta Dużej Rodziny

"Człowiek jest wiel­ki nie przez to,
co po­siada, lecz przez to, kim jest;
nie przez to, co ma, lecz przez to,
czym dzieli się z in­ny­mi."

~Jan Paweł II