forkredit.com | www.sadowod.com | - | finntalk.com

ggops2

Drukuj

Cele GOPS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sitnie jest samodzielną jednostką organizacyjną gminy powołaną uchwałą w 1990r. przez Gminną Radę Narodową w Sitnie do realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej. Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.


SIEDZIBA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ ZNAJDUJE SIĘ W BUDYNKU URZĘDU GMINY SITNO:


budynek

Główne cele pomocy społecznej:

 •     pomoc osobom i rodzinom oraz doprowadzenie do ich życiowego usamodzielniania
 •     zapewnienie dochodu na poziomie interwencji socjalnej - dla osób nie posiadających dochodu lub o niskich dochodach, w wieku poprodukcyjnym i osobom niepełnosprawnym
 •     zapewnienie dochodu do wysokości poziomu interwencji socjalnej osobom i rodzinom o niskich dochodach, które wymagają okresowego wsparcia
 •     zapewnienie profesjonalnej pomocy rodzinom dotkniętym skutkami patologii społecznej, w tym przemocą w rodzinie
 •     integracja społeczna osób wykluczonych społecznie
 •     stworzenie sieci usług socjalnych

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku polega w szczególności na:

 •     przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń oraz przyznawaniu pomocy w naturze
 •     pracy socjalnej i interwencji kryzysowej
 •     prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej
 •     analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej
 •     realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych
 •     rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb społecznych
 •     opracowaniu i realizacji programów pomocy społecznej, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, wykonuje zadania własne gminy w zakresie pomocy społecznej oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. W zakresie zadań własnych - kieruje się ustaleniami Wójta Gminy, a przy realizacji zadań zleconych - ustaleniami przekazanymi przez wojewodę.

Jednym z najważniejszych zadań w zakresie pomocy społecznej jest opracowanie i koordynacja Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.

Ponadto Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje z Upoważnienia Wójta Gminy Sitno dodatkowe zadania w zakresie:

 •     świadczeń rodzinnych
 •     funduszu alimentacyjnego
 •     postępowania wobec dłużników alimentacyjnych
 •     Karty Dużej Rodziny
 •     dodatków mieszkaniowych
 •     świadczeń wychowawczych
 •     świadczeń "dobry start"
 •     stypendium

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej

bip2

Zobacz Również

mrpips2

pup logo ramka

"Człowiek jest wiel­ki nie przez to,
co po­siada, lecz przez to, kim jest;
nie przez to, co ma, lecz przez to,
czym dzieli się z in­ny­mi."

~Jan Paweł II