forkredit.com | www.sadowod.com | - | finntalk.com

ggops2

Drukuj

Obowiązek Informacyjny RODO

KLAUZULA RODO
INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
przetwarzanych przez GOPS w SITNIE

 

Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych weszło w życie (RODO 25 maja 2018 r.) .
Jest to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE), mające na celu ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie UE.
Zmiana przepisów nie wymaga Państwa zaangażowania (kontaktu osobistego, telefonicznego, pisemnego z GOPS w Sitnie). Poniżej zamieszczamy wszystkie niezbędne informacje wynikające z RODO, o tym, w jaki sposób przetwarzamy i chronimy Państwa dane osobowe.

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Sitnie, Sitno 73, 22-424 Sitno.

Dane kontaktowe wyznaczonego Inspektora ochrony danych osobowych:
Rafał Stadnicki  Urząd Gminy w Sitnie, Sitno 73, pokój nr 3, adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Możemy przetwarzać Państwa dane osobowe, bo jest to niezbędne do zrealizowania obowiązku  wynikających z następujących przepisów prawa:
- ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 111),
- ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2020 r., poz. 808 ze zm.),
- ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r., poz. 2268 ze zm.),
- ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r., poz. 218 ze zm.),
- ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r., poz. 821 ze zm.),
- ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2020 r., poz. 1297),
- ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny” (Dz. U. z 2020 r., poz. 1348 ze zm.),
- ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2133),
- ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r., poz. 833 ze zm.) - w zakresie realizacji dodatków energetycznych,
- ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r., poz. 2407),
- ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2020 r., poz. 1329),
- Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020,
- Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2018 r., poz. 1061 ze zm.),
- ustawy z dnia 6 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r., poz. 1327 ze zm.) - w zakresie pomocy materialnej dla uczniów,
 -ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 ze zm.) - zakresie realizacji Programu Czyste Powietrze.


Zakres danych osobowych, które Państwo podają określona jest przez ww. ustawy. Nie gromadzimy danych osobowych, które bezpośrednio nie wynikają z realizacji ww. ustaw. Dane osobowe są zbierane i przetwarzane obligatoryjnie na podstawie ww. przepisów prawa. Nieprzekazanie ich spowoduje niemożność realizacji zadań wynikających z ww. ustaw.

GOPS w Sitnie udostępni Państwa dane osobowe innym podmiotom, jeżeli będzie miał ku temu odpowiednią podstawę prawną.

Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora:

  • Prawo do sprostowania danych – czyli poprawienia danych osobowych gdy są one błędne, uległy zmianie lub zdezaktualizowały się.Prawo do częściowego lub całkowitego usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) czyli usunięcia danych, które są przetwarzane bez uzasadnionych podstaw prawnych.
  • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – czyli ograniczenia przetwarzania danych wyłącznie do ich przechowywania.
  • Prawo do dostępu do danych – czyli uzyskania informacji o celu i sposobie przetwarzania Państwa danych osobowych oraz kopii danych.
  • Prawo do przenoszenia danych- czyli uzyskania swoich danych osobowych, które nam Państwo przekazali lub wskazania innego administratora, któremu powinniśmy je przekazać, o ile będzie to technicznie możliwe.
  • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa jeżeli uznacie Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.


GOPS w  Sitnie nie przetwarza Państwa danych osobowych w sposób automatyczny w tym przez profilowanie. „Profilowanie” zgodnie z RODO polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej np. osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.